در این قسمت می توانید تعدادی از عمل های جراحی دکتر سید علی شمسا را ببینید

آرشیوی از مطالب مغز و اعصاب ، اموزش ها و …