درباره دکتر سید علی شمسا بیشتر بدانید….

دکتر سید علی شمسا در برنامه طبیب شبکه ۳
0 +
عمل موفق
0 +
سال تجربه جراحی

بیماران درباره دکتر شمسا چه می گویند؟

پخش ویدیو
 • نظر بیماران
  1:20
پخش ویدیو
 • نظر بیماران
  1:20
پخش ویدیو
 • نظر بیماران
  1:20
پخش ویدیو
 • نظر بیماران
  1:20